Từ ngày 05 - 11.11.2018, khi mua bất kì hạng thẻ hội viên năm* tại trung tâm California, bạn sẽ nhận thêm số tháng tập tương ứng với từng hạng thẻ.
* Áp dụng từ hạng thẻ Gold trở lên   
Từ ngày 05 - 11.11.2018, khi mua bất kì hạng thẻ hội viên năm* tại trung tâm California, bạn sẽ nhận thêm số tháng tập tương ứng với từng hạng thẻ.
*Áp dụng từ hạng thẻ Gold trở lên
FORM ĐĂNG KÝ
FORM ĐĂNG KÝ